Warunki

gwarancji

 1. Gwarancja ACTION S.A. dotyczy jednostki centralnej komputera marki ACTINA zakupionej w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Jednostka centralna dostarczana do Serwisu powinna posiadać
  czytelny numer seryjny komputera. Nieczytelne numery seryjne
  uniemożliwiające identyfikację sprzętu, skutkują utratą praw z tytułu gwarancji.
 3. Wymiana, bądź zamontowanie dodatkowych elementów do komputera we własnym zakresie, skutkuje również zmianą parametrów elektrycznych komputera a co za tym idzie utratą znaku CE.
 4. ACTION S.A. gwarantuje sprawne działanie urządzenia, na które
  wydana jest niniejsza karta gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
 5. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym formularzu i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model, numer fabryczny, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy, podpis klienta oraz nazwę i numer dokumentu zakupu.
  Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek przez osoby nieupoważnione pociąga za sobą jej unieważnienie.
 6. ACTION S.A. udziela gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od daty
  produkcji. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu  ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
 7. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez ACTION S.A., w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym:
  • 14 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy.
  • 21 dni roboczych, jeśli zaistnieje konieczność sprowadzenia części z zagranicy.
 8. Warunkiem przyjęcia komputera do serwisu ACTION S.A. jest pisemne zgłoszenie opisu usterki wraz z reklamowanym sprzętem bądź zgłoszenie jej w systemie i-serwis do RMA. W przypadku otrzymania numeru RMA, numer ten powinien zostać umieszczony w widocznym miejscu na paczce.
 9. Sprzęt powinien zostać dostarczony do autoryzowanego punktu serwisowego, bądź przekazany do transportu w oryginalnym  opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi Reklamujący.
 10. Podczas odbierania przesyłki klient zobowiązuje się do oceny stanu opakowania. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania (tj. uszkodzenia lub wgniecenia kartonu, zalania, uszkodzenia taśmy itp.) lub stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia sprzętu klient zobligowany jest do sporządzenia z przedstawicielem spedytora protokołu szkody, oraz niezwłocznego powiadomienia serwisu o zaistniałej sytuacji
 11. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.
  Nie są objęte uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.:
  • uszkodzenia mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania oraz uszkodzenia wynikłe podczas transportu.
  • uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. taśm czy nośników czyszczących) lub nieprzestrzeganiem warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w instrukcji obsługi.
 12. Gwarancją nie są objęte czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, na przykład czyszczenie i konserwacja.
 13. Naprawa oprogramowania (np. ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego) i usuwanie wirusów wyłączone są z procesu gwarancyjnego.
 14. Procedura reklamacyjna nie obejmuje instalacji sprzętu, oprogramowania oraz konserwacji.
 15. Gwarancją nie są objęte roszczenia z tytułu niezgodności parametrów technicznych ze specyfikacją komputera.
 16. Producent komputera nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie komputera powstałe na skutek dokonanej przez użytkownika zmiany sterowników lub biosu.
 17. Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku
  stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów przemysłowych lub niezgodnych z przeznaczeniem.
 18. W przypadku uszkodzenia wewnętrznych podzespołów komputera, gwarant zastrzega sobie możliwość wymiany uszkodzonego elementu na element innej marki o podobnych lub lepszych parametrach technicznych.
 19. Przy wymianie wadliwego podzespołu na wolny od wad, okres gwarancyjny na ten podzespół jest kontynuacją okresu gwarancyjnego
  wyrobu, jednak nie krótszy niż 12-mcy od daty jego wymiany.
 20. ACTION S.A. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość
  napraw gwarancyjnych, jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona
  zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
 21. ACTION S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody,
  bądź straty powstałe z powodu niemożności korzystania z reklamowanego
  sprzętu.
 22. ACTION S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dane utracone w
  wyniku działań serwisu. (Zalecane jest systematyczne tworzenie kopii
  bezpieczeństwa).
 23. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zgłaszający ponosi koszty transportu i testowania.
 24. Uszkodzenie napędu optycznego w wyniku włożenia płyty CD/DVD z
  defektem mechanicznym lub niedostosowanej do nominalnej prędkości
  napędu, powoduje wyłączenie powyższego napędu z ochrony gwarancyjnej.
  Naprawa płatna wiąże się również z poniesieniem kosztów transportu.
 25. ACTION S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe
  działanie sprzętu z oprogramowaniem nie posiadającym cech legalności.
  Klient oddając sprzęt do naprawy oświadcza, że posiada prawa do
  użytkowania zainstalowanego oprogramowania i że znane mu są konsekwencje
  prawne wynikające z tytułu naruszenia praw autorskich.
 26. Oprogramowanie dostarczone wraz z komputerem związane jest umową
  licencyjną jego producenta a otwarcie zapieczętowanego pakietu
  potwierdza akceptację tych warunków. Otwarty pakiet oprogramowania nie
  podlega zwrotowi.
 27. Niniejsze Warunki Gwarancji określają w sposób wyczerpujący obowiązki Gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji,
  jak i zakres uprawnień Reklamującego. Gwarancja nie wyłącza, nie
  ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
  niezgodności towaru z umową.